Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel:
Prof. Dr. Ahmet Aydın
Yrd. Doç. Dr. Hande Sipahi
Yrd. Doç. Dr. Mohammad Charehsaz
Uzm. Ecz. Feyza Kelleci

Çalışma konuları:
1) Toksisite ve Biyouyumluluk Araştırmaları
      (İn vivo ve in vitro alternatif testler),
 İn vivo akut toksisite ve sistemik toksisite testi
 İn vivo subakut toksisite
 Sitotoksisite
 Genotoksisite (COMET  testi ile)
 İn vivo ve in vitro deri irritasyon testi
 Mukoz memebran iritasyon testi    
    HETCAM testi
 İn vivo aşırı duyarlılık testi (Kobay maksimizasyon testi
 İn vivo reprodüktif toksisite çalışmaları
2) Alevli ve alevsiz atomik absorpsiyon spektrometre ile metal ölçümü
 Her türlü materyalde metal ve eser element analizi
3) HPLC ile yapılabilecek her türlü analizler
4) Pteridin yolağı ile ilgili toksisite araştırmaları
5) ELISA yöntemi kullanılarak toksisitenin moleküler mekanizma araştırmaları
6) İn vivo ve in vitro oksidatif stres yolağının ölçümü ile toksisitenin değerlendirilmesi
 MDA
 SOD
 CAT
 GSHPx
7) Antioksidan kapasitenin in vitro yöntemlerle değerlendirerek serbest radikal toksisitesine karşı kullanılabilecek madde değerlendirmeleri
     • DPPH radikal süpürücü aktivite (radical scavenging activity)
     • Süperoksit radikal süpürücü aktivite (Superoxide radical scavenging activity)
     • Demir indirgeyici antioksidan kapasite ölçümü (Ferric reducing antioxidant power assay)
     • Bakır indirgeyici antioksidan kapasite ölçümü (Cupric reducing antioxidant capacity)
     • Demir iyonu şelat yapma kapasitesi (Ferrous ion chelating capacity)
     • Toplam antioksidan kapasite ölçümü (Total antioxidant capacity)
     • Troloks eşdeğeri antioksidan kapasite ölçümü (Trolox equivalent antioxidant capacity)
           8) Risk değerlendirme raporları

Yürütülmekte olan projeler:
•    TÜBİTAK 1001 PROJESİ-114S100-Kalori Kısıtlamasının MMTV-TGF-alfa Transgenik Farelerde Oksidatif Stres Düzeyi Ve Meme Kanseri Oluşumuna Etkilerinin Araştırılması.
•    TÜBİTAK 2221, Akademik İzinli (sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı- İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Genotoksisite Potansiyelinin Belirlenmesinde Kullanılan Testlerin Uygulanması.
•    TÜBİTAK 2209A-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı- Peynir altı suyu (whey) protein takviyesinin in vivo toksisite profilleri.
•    TÜBİTAK 2209A-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı- Alkollü enerji içeceklerinin motor koordinasyon ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi.

İletişim:
Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
26 Ağustos Yerleşimi 34755
Ataşehir - İstanbul
Tel: (0216) 578 00 00

yeditepe